اساسنامه انجمن علمی جراحی افغانستان

تلویزیون انترنتی آشیانه

affiliates

ابر مرد خرد گرا و اهریمن ستیز

 
 

در این سایت میتوانید دستاورد های علمی تانرا انعکاس دهید

 

قابل توجه محصلان عزیز فاکولته های طب افغانستان!

با آنکه هر دو دسام ریوی و ترایکسپید ساختمان نورمال دارد ولی باز هم شدیداً ریگورجتشن می دهد، پس به عنوان یک متخصص ایکوکاردیوگرافی باید عواملی را نزد مریض جستجو کنیم که سبب این حالت شده است.

نخست نظری به ساختمان طرف راست قلب می اندازیم و می بینیم که طرف راست قلب که شامل دهلیز راست و بطین راست می شود متوسع شده است، پس مریض در کتگوری فرط فشار ریوی قرار می گیرد.

خوب حالا یک قدم جلو تر می رویم چه عاملی سبب شده است که فشار شریان ریوی بلند برود؟
بعد از ارزیابی ها نزد این خانم 35 ساله مشخص شد که او مصاب توبرکلوز شش بوده که هر دو طرف شش های مریض تخریب شده و به درجات متوسط تا شدید پلورال ایفیوژن پیدا کرده است، تخریب نسج شش ها توسط معاینات سی تی اسکن مشخص شده بود.

دکتور اسحاق جواد

بالای تصویر کلیک نمائید

 

هایدرونفروز وهایدرویوریتر نزد یک خانم ۳۰ساله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می‌شود.

تاریخچه جراحی

شیوه جراحی

شعبات اختصاصی جراحیFree Templates by zymic.com