اساسنامه انجمن علمی جراحی افغانستان

تلویزیون انترنتی آشیانه

affiliates

 

 

 
 

این سایت عجالتاً بصورت شخصی راه اندازی شده است و مسؤلیت نشراتی آن به عهدهء انجمن جراحی اکادمیک افغانستان نمیباشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کار عملی این پروژه آغاز گردیده است و ادامهء آن مربوط همکاری جراحان کشور میباشد

در این سایت میتوانید دستاورد های علمی تانرا انعکاس دهید

 

دومين جلسه هيَت مديره انجمن علمي جراحی افغانستان

 

اولین کنگره انجمن جراحی اکادمیک افغانستان