اساسنامه انجمن علمی جراحی افغانستان

تلویزیون انترنتی آشیانه

affiliates

ابر مرد خرد گرا و اهریمن ستیز

 
 

در این سایت میتوانید دستاورد های علمی تانرا انعکاس دهید

 

عجالتاً مدیریت این سایت به عهدهء

هیئت تحریر سایت قرار دارد

dr.shewamal@yahoo.de

Tel,Vieber: 00491714701210

 

تلویزیون انترنتی آشیانه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می‌شود.

تاریخچه جراحی

شیوه جراحی

شعبات اختصاصی جراحیFree Templates by zymic.com