اساسنامه انجمن علمی جراحی افغانستان

تلویزیون انترنتی آشیانه

affiliates

 

 
 

این سایت عجالتاً بصورت شخصی راه اندازی شده است و مسؤلیت نشراتی آن به عهدهء انجمن جراحی اکادمیک افغانستان نمیباشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کار عملی این پروژه آغاز گردیده است و ادامهء آن مربوط همکاری جراحان کشور میباشد

در این سایت میتوانید دستاورد های علمی تانرا انعکاس دهید

 

بهبود خدمات صحی در افغانستان. گزارش از رخسار اعظمی

 

 

11th WHIPPLE'S OPERATION (PPPD)
Obstructive Jaundice for Periampulary Mass (55 years old man from badakhshan)
5 hours operation in Ramadan
Dr.R.Satari

 

My patient Ewaz Mohamad Operated for Obstructive jaundice (periampulary mass) , WHIPPLE'S operation is done for him. Today is his 3th post operation day. His general condition is OK ,vital sings are normal and no leaking from anastomosis.