اساسنامه انجمن علمی جراحی افغانستان

تلویزیون انترنتی آشیانه

affiliates

 

 
 

این سایت عجالتاً بصورت شخصی راه اندازی شده است و مسؤلیت نشراتی آن به عهدهء انجمن جراحی اکادمیک افغانستان نمیباشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کار عملی این پروژه آغاز گردیده است و ادامهء آن مربوط همکاری جراحان کشور میباشد

در این سایت میتوانید دستاورد های علمی تانرا انعکاس دهید

 

فقط با کلیک نمودن روی عنوان ها شما میتوانید پروسیجر عملیات را به صورت ویدیویی به تماشا بنشینید

Abdominales Aortenaneurysma - Endovaskuläre Therapie

Adhäsiolyse, offen

Adrenalektomie links, laparoskopisch

Anastomosentechnik gastrointestinal, Ösophagojejunostomie nach Y-Roux

Anastomosentechnik, biliodigestiv, klassisch

Anastomosentechnik, biliodigestiv, nach Hepp-Couinaud

Anastomosentechnik, gastrointestinal, end-zu-end, offen, fortlaufend, Handnaht, in Wendetechnik

Anastomosentechnik, gastrointestinal, end-zu-seit, offen, Handnaht, zweireihig

Anastomosentechnik, gastrointestinal, seit-zu-seit, offen, Handnaht, zweireihig

Anastomosentechnik, gastrointestinal, zirkuläre Klammernaht

Appendektomie, laparoskopisch

Appendektomie, offen

Bauchdeckenrekonstruktion nach Ramirez

Cholezystektomie am Pelvitrainer

Cholezystektomie, laparoskopisch

Cholezystektomie, N.O.T.E.S.

Cholezystektomie, offen

Fundoplicatio, laparoskopisch nach Toupet

Gastrektomie

Hemihepatektomie rechts

Hemikolektomie links, offen, kurativ

Hemikolektomie rechts

Hemikolektomie rechts, laparoskopisch-assistiert

Ileostoma-Anlage

Ileostoma-Rückverlagerung

Ileozökalresektion, laparoskopisch-assistiert

intersphinktäre Rektumresektion offen, mit transanalem Colondurchzug und Pouchbildung

Jejunumsegmentresektion mit Seit-zu-Seit-Anastomose

Katheterjejunostomie

Kocher-Manöver

Kolostoma- (Sigmoidostoma-) Anlage, doppelläufig, laparoskopisch

Komponentenseparation nach Ramirez

Leberresektion, linkslateral

Leberresektion, linkslateral, laparoskopisch

Lebersegmentresektion Segment VI

Lebertransplantation I - Leberlebendspende, LDLT

Lebertransplantation II - Empfänger - Hepatektomie und LDL- Implantation

Leberzystenentdachung, laparoskopisch

Magenbypass, laparoskopisch

Nierentransplantation rechts

Ösophagusresektion

Pankreatikoduodenektomie, pyloruserhaltend, partiell (OP nach Traverso)

Peritonealdialyse: Laparoskopisch-assistierte Katheterimplantation für die CAPD

Peritonealdialyse: Offene Katheterimplantation für die CAPD

Peritonealdialysekatheter, videolaparoskopisch assistierte Implantation, ein neues Verfahren

Pyloruserhaltende Duodenohemipankreatektomie nach Traverso-Longmire mit T-Drainage (pp-Whipple)

Rektumresektion laparoskopisch, anterior

Rektumresektion nach Hartmann

Rektumresektion offen, tief anterior mit totaler mesenterialer Exstirpation (TME)

Sigmaresektion, laparoskopisch

Splenektomie offen chirurgisch

Wechsel eines Abdominellen Vakuumsaugverbands beim offenen Abdomen