اساسنامه انجمن علمی جراحی افغانستان

تلویزیون انترنتی آشیانه

affiliates

ابر مرد خرد گرا و اهریمن ستیز

 
 

در این سایت میتوانید دستاورد های علمی تانرا انعکاس دهید

 

presentation

برای دیدن فایل های این صفحه به  پروگرام(پاور پاینت)   ضرورت دارید

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می‌شود.

تاریخچه جراحی

شیوه جراحی

شعبات اختصاصی جراحیFree Templates by zymic.com