اساسنامه انجمن علمی جراحی افغانستان

تلویزیون انترنتی آشیانه

affiliates

ابر مرد خرد گرا و اهریمن ستیز

 

 
 

در این سایت میتوانید دستاورد های علمی تانرا انعکاس دهید

 

 

 

 

 

بهبود خدمات صحی در افغانستان. گزارش از رخسار اعظمی

 

 

11th WHIPPLE'S OPERATION (PPPD)
Obstructive Jaundice for Periampulary Mass (55 years old man from badakhshan)
5 hours operation in Ramadan
Dr.R.Satari

 

My patient Ewaz Mohamad Operated for Obstructive jaundice (periampulary mass) , WHIPPLE'S operation is done for him. Today is his 3th post operation day. His general condition is OK ,vital sings are normal and no leaking from anastomosis.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ